Miera iela ja sen lähikadut tarjoavat Riian parhaan olutkeskittymän.